Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities
* Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Canvasfoto een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Canvasfoto een aanbod tot het leveren van een dergelijk product heeft gedaan.
* Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Canvasfoto of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Canvasfoto aangeboden waar van stoffelijke aard.
* Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Canvasfoto, ten aanzien waarvan Canvasfoto over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
* Canvasfoto: Canvasfoto, gevestigd te Rotterdam, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58610499.
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van Canvasfoto, te weten www.Canvasfoto.nl.
* Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Canvasfoto ter beschikking stelt.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Canvasfoto en een klant, evenals op alle door Canvasfoto aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2.2.
Canvasfoto wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Canvasfoto deze bestelling heeft geaccepteerd.
3.2.
Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Canvasfoto de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Canvasfoto van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Canvasfoto de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.
3.3.
Mocht Canvasfoto de bestelling niet accepteren, zal Canvasfoto het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Canvasfoto vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Canvasfoto alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Canvasfoto te worden betaald.
3.4.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.
3.5.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4

Prijzen
4.1.
De door Canvasfoto gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt dat tot een meerprijs. Deze zal door Canvasfoto in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.2.
Indien de prijzen, voordat Canvasfoto in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Canvasfoto worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Canvasfoto binnen vijf dagen na ontvangst van de door Canvasfoto verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Canvasfoto en de klant geen overeenkomst tot stand.
4.3.
In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Canvasfoto zonder btw in rekening brengt, zal Canvasfoto op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Canvasfoto niet bekend is en op verzoek van Canvasfoto niet bekend wordt gemaakt dient Canvasfoto btw te berekenen.
De klant vrijwaart Canvasfoto voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Canvasfoto lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Canvasfoto niet bekende redenen Canvasfoto op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
4.4.
Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5

Betaling

5.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL18 ABNA 0616 0504 37 ten name van Canvasfoto te Rotterdam (BIC: ABNANL2A), dan wel per creditcard (VISA/Mastercard) of PayPal.
5.2.
De klant kan, indien hij dit wenst, betalen door aan Canvasfoto een eenmalige incassomachtiging te verstrekken waarvan een formulier op verzoek door Canvasfoto aan de klant wordt toegezonden. In geval van betaling op rekening dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur staat vermeld geldt een betalingstermijn van veertien dagen.
5.3.
In geval van betaling op rekening blijft het door Canvasfoto geleverde product eigendom van Canvasfoto totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Artikel 6

Levering
6.1.
De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Canvasfoto.
6.2.
De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7

Levertijd
7.1.
De canvasdoeken worden binnen maximaal 5 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Canvasfoto van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen.
7.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Canvasfoto.
7.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Canvasfoto niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Canvasfoto pas in verzuim nadat de klant Canvasfoto schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Canvasfoto binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid
81.
Indien Canvasfoto ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Canvasfoto zo snel mogelijk de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.
8.2.
In geval Canvasfoto met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Canvasfoto het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
8.3.
Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Canvasfoto voor restituering van de koopprijs in overeenstemming met lid 1) is Canvasfoto slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Canvasfoto is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Canvasfoto. De aansprakelijkheid van Canvasfoto is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Canvasfoto beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Canvasfoto is tekortgeschoten.
8.4.
De klant dient het geleverde product zo snel mogelijk na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Canvasfoto te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Canvasfoto en de klant gesloten overeenkomst.
8.5.
In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 9

Ter beschikking gesteld materiaal
9.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Canvasfoto. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Canvasfoto zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Canvasfoto te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Canvasfoto niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Canvasfoto, behoudens voor zover Canvasfoto ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Canvasfoto afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Canvasfoto beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Canvasfoto berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.
9.2.
De klant dient indien dat redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Canvasfoto ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.
9.3.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Canvasfoto is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Canvasfoto is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.
9.4.
Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Canvasfoto in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten
10.1.
Canvasfoto accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Canvasfoto door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Canvasfoto voor alle schade die Canvasfoto ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Canvasfoto door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Canvasfoto veroorzaakte kosten.

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2.
Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, evenals geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere als gevolg van Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.